Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання інформаційно-консультаційних послуг

Громадська організація “Студена” в особі голови організації Мельниченко Анастасії Андріївни, що діє на підставі Статуту (далі по тексту - Ліцензіат) пропонує будь-якій фізичній особі (надалі іменується – АБОНЕНТ) укласти цей Договір публічної оферти про видачу АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на право використання інтернет-ресурсу “Без броні” (надалі – Договір).

Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.

Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з видачею АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на використання інтернет-ресурсу bezbroni.net .

Визначення термінів:

Послуги - сервіси, пільги та будь-які інші преференції, які надаються установами, підприємствами та організаціями всіх форм власності, органами державної влади та місцевого самоврядування особами, які мають статус учасника бойових дій, відповідно до чинного законодавства України.

Інтернет-ресурс bezbroni.net (далі по тексту - Сайт) - інформаційно-комунікаційна платформа у мережі Інтернет створена для надання інформації про послуги для ветеранів АТО/ООС (учасників бойових дій). На Сайті розміщується детальна інформація щодо суб'єкта надання послуги, його контактів та сутності послуги.

Суб'єкт надання послуги - установа, підприємство, організація всіх форм власності, органи державної влади та місцевого самоврядування, які відповідно до чинного законодавства України надають послуги, сервіси, пільги та будь-які інші преференції учасникам бойових дій.

ГО "Студена" не надає послуги самостійно та не несе відповідальність за якість надання послуг суб'єктами надання послуг.

АБОНЕНТ під час реєстрації на сайті надає повну та безумовну згоду з умовами цього Договору та Політики публікації матеріалів на Сайті.

Надання послуг починається після проходження АБОНЕНТОМ реєстрації на сайті шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, АБОНЕНТ, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

Послуги за даним Договором надаються АБОНЕНТУ на безоплатній основі .

АБОНЕНТ з метою ведення бази персональних даних, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері цивільних правовідносин дає згоду на:

· обробку персональних даних з первинних джерел, зокрема відомостей про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про нагороди, відомостей про декларування доходів, зобов'язання фінансового характеру, про майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї (для державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця), автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім'ї тощо), відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, про перебування на військовому обліку, даних щодо стану здоров'я в межах, визначених законодавством, щодо періоду надання відпусток, щодо підтвердження права на пільги, встановлені законодавством, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), запису зображення (фото);

· використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону (стаття 10 зазначеного Закону);

· поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);

· доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди або вимог закону (стаття 16 зазначеного Закону).

Ліцензіат зобов'язується:

Надавати Абоненту послуги відповідно, який визначений Ліцензіатом на власний розсуд.

Сповіщати Абонента про перерви в роботі сайту bezbroni.net

Ліцензіат має право:

Припиняти надання послуг.

Змінювати порядок надання послуг без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті bezbroni.net, за 15 календарних днів до їх впровадження.

Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу bezbroni.net або захисту Ліцензіата та Абонента (ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

Абонент зобов'язується:

Дотримуватися умов даного Договору.

Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт bezbroni.net для ознайомлення з публікаціями Ліцензіата щодо нових послуг та змін в діючих послугах.

Абонент має право:

Отримувати інформацію про послуги та порядок їх надання.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

Ліцензіат не несе відповідальності за зміст реклами на Сайті.

Ліцензіат не несе відповідальності за сутність та результат наданих послуг, інформацію про які Абонент знайде на Сайті.

Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Абонента на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Ліцензіатом.

У разі, якщо Абонент бажає в повному обсязі відмовитись від послуг Ліцензіата йому необхідно видалити свій акаунт на Сайті надіславши відповідний запит на електронну адресу «АДРЕСА» Після цього адміністратори Сайту видалять усю інформацію про акаунт Абонента.

З метою підвищення продуктивності сайту і спрощення роботи з ним використовуються файли cookie. Файли cookie є невеликі фрагменти даних, за допомогою яких сайт може відрізняти нових і старих відвідувачів сайту і визначати, як відбувається користування сайтом, а також файли cookie необхідні для забезпечення роботи сайту.

При використанні даного сайту, ви підтверджуєте свою згоду на використання файлів cookie відповідно до цього повідомленням щодо даного типу файлів. Якщо ви не згодні з тим, щоб на сайті використовується даний тип файлів, то ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера або не використовувати Сайт.

Якщо Ви хочете відключити використання файлів cookie, необхідно зайти в налаштування Вашого персонального комп'ютера і відключити використання всіх типів файлів cookie або включити функцію попередження при їх зберіганні.